Причепа Ірина Валеріївна

Кафедра: Кафедра Економіки підприємства і виробничого менеджменту
Посада: доцент

Публікації

Монографії (6)

1. Використання апарату нечіткої логіки для багатокритеріальної оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств. Гармонійний розвиток економіки України в умовах трансформаційних перетворень: колективна монографія / Ратушняк О.Г., Лялюк О. Г., Причепа І. В., Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С.117-122.
2. Причепа І.В. Особливості розвитку підприємництва в Україні за умов поглиблення євроінтеграційних процесів. Економічні перетворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. Колективна монографія / За заг. ред. О.Й. Леська, Н.В. Бурєннікової, В.О. Козловського. Вінниця: ВНТУ, 2020. 127 с.
3. Olena Smetaniuk, Iryna Prychepa, Anna Vitiuk. Transformation of anti-crisis management reactions in the enterprise evolution process. Theoretical and methodological approaches to the formation of a modern system of enterprises, organizations and institutions` development : Collective Scientific Monograph (1st edition). Dallas, USA : Primedia eLaunch LLC, 2019. URL: https://doi.org/10.36074/tmafmseoid.ed-1.18.
4. Лесько О. Й. Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності як основа стійкого економічного розвитку вітчизняних підприємницьких структур за умов глобалізації [Текст] / О. Й. Лесько, І. В. Причепа, Н. М. Маліна // Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні : кол. монографія / під ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 216–223.
5. Причепа І. В. Проблеми конкурентоспроможного розвитку підприємництва в Україні за сучасних умов [Текст] / І. В. Причепа, Т. К. Мещерякова // Розвиток підприємництва в Україні: теорія, методологія та практика : кол. монографія / під ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Непочатенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 8–14.
6. Козловський В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств [Текст] : монографія / В. О. Козловський, А. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с. - ISBN 978-966-641-522-9.

Реферати (1)

1. Причепа І. В. Оцінювання в управлінні інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Валеріївна Причепа ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький : Редакційно-видавничий центр ХНУ, 2011. – 21 с. - Бібліогр. : с. 15-17 (16 назв).

Статті (41)

1. Руда Л.П., Причепа І.В., Липецька О.Р. Організація обліку та методичні засади проведення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економіка та суспільство. 2022. №35. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-48.
2. Причепа І.В., Лесько О.Й., Горенко Р.В. До питання комерційної діяльності : поняття, фактори впливу, особливості управління за сучасних умов. Економіка та суспільство. 2022. №35. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-39.
3. Руда Л.П., Причепа І.В., Липецька О.Р. Організація обліку та методичні засади проведення аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками. Економіка та суспільство. 2022. № 35. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-48.
4. Причепа І.В., Сметанюк О.А., Соломонюк І.Л. Теоретико-методичні засади оцінювання ефективності корпоративного тайм-менеджменту організації. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. №2 (29). С.99-106.
5. Причепа І. В., Сметанюк О. А., Ратушняк О. Г. Інвестиційна політика Європейського Союзу в межах зовнішньоекономічних зв`язків з Україною. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7874 (дата звернення: 24.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.58
6. Причепа І.В., Руда Л.П., Адлер О.А. Концептуальні засади інтелектуалізації економічних відносин і процесів на різних рівнях господарювання. Інфраструктура ринку. 2021. № 54. С. 42-47
7. Ратушняк О. Г., Лялюк О. Г., Причепа І.В. Оцінка інвестиційної привабливості промислових підприємств на базі теорії нечіткої логіки. Вісник ХНУ. 2020. №2. С.135-140.
8. Сметанюк О. А., Причепа І. В., Мосійчук В. В. Social media marketing (smm) в Україні: особливості та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2020. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7943.
9. Причепа І. В., Яворська К. Л. Формування мотиваційного механізму стимулювання персоналу промислових підприємств за сучасних умов господарювання // Ефективна економіка. - 2019. - № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7063
10. Причепа І.В. Сучасні тенденції та перспективи розвитку підприємницького сектору економіки України / Причепа І.В., Руда Л.П. // Економічний простір : Збірник науквоих праць. - Дніпро : ПДБА, 2019. - №143. - С. 67-80.
11. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / Уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 47 с.
12. Причепа І.В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов [Електронний ресурс] / І.В. Причепа, І.Л. Соломонюк, Т. В. Лесько // Ефективна економіка. – 2018. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/106.pdf.
13. Причепа, І.В. Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / Малініна Н.М., Причепа І.В. // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №12. – С.53–58.
14. Причепа І. В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, І. Л. Соломонюк, Т. В. Лесько // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/106.pdf.
15. Руда Л.П. Перспективні напрямки вдосконалення моделі розвитку аграрного сектору і сільських територій/ Руда Л. П., Причепа І. В. // Вісник Одеського національного університету. Економічні науки. – 2018.− № 2 (67), Т. 23. - С.42-47.
16. Lesko, О. Development of approach to anticipatory risk management of the enterprise under uncertainty conditions [Text] / O. Lesko, I. Prychepa, T. Lesko // Technology audit and production reserves. – 2017. – № 4/4(36). – P. 9–15.
17. Лесько, О. Й. Розробка підходу до антисипативного управління ризиками підприємства за умов невизначеності / О. Й. Лесько, І. В. Причепа, Т. В. Лесько // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – № 4/4 (36). – С. 9-15.
18. Причепа І. В. Проблеми та перспективи державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств / Н. М. Малініна, І. В. Причепа // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 12. – С.53–58.
19. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» / Уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 24 с.
20. Лесько Й. О. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов [Текст] / О. Й. Лесько, І. В. Причепа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2016. - № 1. - С. 44-48.
21. Лесько О. Й. Напрямки підвищення ефективності менеджменту підприємства за сучасних умов [Текст] / О. Й. Лесько, І. В. Причепа, Н. О. Кот // Економічний простір. – 2015. – № 97. – С. 213–221.
22. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» для студентів технічних спеціальностей / Уклад. О. О. Адлер, І. В. Причепа, Н. М. Тарасюк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 39 с.
23. Причепа І. В. Пріоритети формування конкурентних переваг підприємства в умовах глобалізаційних перетворень [Текст] / І. В. Причепа // Поведінкові засади розвитку підприємств в контексті менеджменту: генезис і перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2014 р. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2014. – C. 83-86.
24. Причепа І. В. Інноваційні пріоритети формування стратегічних конкурентних переваг підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Причепа // Ефективна економіка. - 2014. - № 3. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2868.
25. Причепа І. В. Проблеми оцінювання ефективності менеджменту на підприємстві [Текст] / І. В. Причепа, А. А. Маріянко // Економічний простір. – 2014. – № 86. – С. 196–205.
26. Причепа І. В. Місце робітничої професії в підготовці висококваліфікованих кадрів [Текст] / І. В. Причепа, Т. К. Мещерякова // Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування : матеріали міжнародної науково-методичної інтернет-конференції. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 52–54.
27. Причепа І. В. Удосконалення системи управління оборотним капіталом промислових підприємств [Текст] / І. В. Причепа, Н. В. Кравець // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2013. - № 4. - С. 39 - 42.
28. Причепа І. В. Проблеми формування конкурентних переваг підприємства [Текст] / І. В. Причепа, К. О. Стелюк // Економічний простір. – 2013. – № 80. – С. 248–256.
29. Причепа І. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / І. В. Причепа // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в мовах ринкових перетворень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 125–127.
30. Причепа І. В. Особливості інноваційного розвитку машинобудівних підприємств Вінницької області [Текст] / І. В. Причепа // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 1(33). – С. 57–64.
31. Причепа І. В. Теоретичні підходи до розкриття сутності та змісту поняття конкурентних переваг підприємства [Текст] / І. В. Причепа, К. О. Стелюк // Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ІV Всеукраїнської заочної наукової конференції, 24 грудня 2012 р. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. - С. 163-166.
32. Причепа І. В. Проблеми та перспективи розвитку машинобудівної галузі України [Текст] / І. В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2012. - № 3, т. 2. - С. 146-150.
33. Причепа І. В. Теоретичні засади управління активами підприємства [Текст] / І. В. Причепа, Н. В. Кравець // Економічний простір. – 2012. – № 60. – С. 249–257.
34. Причепа І. В. Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / І. В. Причепа // Економіка і регіон. – 2010. - № 1. – С. 84–89.
35. Причепа І. В. Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств [Текст] / І. В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2010. - № 1, т. 1. - С. 103 - 106.
36. Сметанюк О. А. Управління інноваційною діяльністю на машинобудівних підприємствах України в умовах кризи [Текст] / О. А. Сметанюк, І. В. Причепа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Логістика". – 2010. – № 690. – С. 434–440.
37. Причепа І. В. Комплексний підхід до управління інноваційним потенціалом підприємства [Текст] / І. В. Причепа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 5. - С. 46-52.
38. Причепа І. В. Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Вінницького регіону [Текст] / І. В. Причепа // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2009. – № 255, т. IV. – С. 854–859.
39. Причепа І. В. Місце інноваційної складової в загальній структурі потенціалу підприємства [Текст] / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2008. – № 243, т. ІІ. – С. 402–408.
40. Козловський В. О. Інноваційний потенціал підприємства : сутність та основні підходи до визначення // В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2008. – № 5, т. ІІ. – С. 160–164.
41. Козловський В. О. Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства [Текст] / В. О. Козловський, І. В. Причепа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 3. - С. 28-33.

Тези доповідей (23)

1. Причепа І.В., Горенко Р.В., Причепа В.О. Сутність та зміст комерційної діяльності. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: 2022: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 25 лютого 2022. Вінниця : ВНТУ. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/view/14797.
2. Лесько О.Й., Причепа І.В., Соломонюк І.Л. До питання оцінювання ефективності системи менеджменту підприємства. Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. Вінниця, 10-12 березня 2021 р. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/12343.
3. Причепа І.В., Вовк Т.М. Ресурсний потенціал: сутність та роль у забезпеченні стійкого функціонування машинобудівних підприємств за умов кризи. Молодь в науці : дослідження, проблеми, перспективи : 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Вінниця, 2021.
4. Причепа І.В., Сметанюк О.А. Україна-ЄС: реалії та перспективи інвестиційної співпраці. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : 2021 : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця : ВНТУ, 2021.
5. Причепа І.В. Реалії та перспективи Україно-Польської двосторонньої співпраці за умов поглиблення євроінтеграційних відносин : Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ. Вінниця, 10-12 березня 2021 р.
6. Причепа І.В., Соломонюк І. Л. До питання трактування фінансових ресурсів. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці : дослідження, проблеми, перспективи». Вінниця, 2021. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2022/paper/view/14210.
7. Причепа І. В. Реалії та особливості розвитку підприємницького сектору економіки україни за сучасних умов господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Причепа // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9055.
8. Причепа І. В. Нормування часу як ефективний інструмент системи тайм-менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, І. Л. Соломонюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9170.
9. Причепа І.В., Майборода Т. В. Виробничий потенціал: сутність і значення для економічного розвитку промислових підприємств. Молодь в науці : дослідження, проблеми, перспективи : 2020: матеріали Всеукраїнської н ауково-практична Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. Вінниця, 2020.
10. Причепа І.В. Місце економічної компетентності в системі підготовки професійних фахівців технічних спеціальностей в контексті європейського вектору модернізації сучасної освіти / Адлер О.О., Причепа І.В., Руда Л.П. // Перспективи розвитку мащинобудування та транспорту : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції, 13-15 травня. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2019. -С. 340-341.
11. Причепа І.В. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства на прикладі ПрАТ «АВК» [Електронний ресурс] / Причепа І.В., Сікорська Л.В. // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці : дослідження, проблеми, перспективи». – Вінниця, 2019. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8131.
12. Причепа І.В. Ребрендинг як інструмент ефективного функціонування підприємства на ринку [Електронний ресурс] / Причепа І.В., Присяжнюк М.В. // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці : дослідження, проблеми, перспективи». – Вінниця, 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8134
13. Причепа І.В., Шмунь Я.Ю. Бізнес-адміністрування як складова системи управління підприємством за сучасних умов. Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи: 2019: матеріали молодіжної науково-практичної інтернет-конференції студентів аспірантів та молодих науковців. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/8132
14. Причепа І. В. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за сучасних умов господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, Т. В. Лавровська // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2274.
15. Причепа І. В. Маркетингове забезпечення розвитку підприємства за сучасних умов [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, А. С. Огородник // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2272.
16. Причепа І. В. Перспективи розвитку підприємництва в Україні за умов глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. В. Причепа // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2017/paper/view/2270.
17. Лесько О. Й. Проблеми інноваційного розвитку національної економічної системи за умов глобалізації [Текст] / О. Й. Лесько, І. В. Причепа, Н. М. Малініна // Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції, 22 грудня 2017 р. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 116–118.
18. Причепа І. В. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, Г. І. Лисаченко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/497.
19. Причепа І. В. Стратегічні напрямки формування конкурентних переваг промислових підприємств за сучасних умов [Електронний ресурс] / І. В. Причепа // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/474.
20. Лесько О. Й. Формування інвестиційної стратегії промислових підприємств за умов кризових перетворень [Електронний ресурс] / О. Й. Лесько, І. В. Причепа, Н. О. Кот // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/470.
21. Лесько О. Й. Інноваційні пріоритети сталого розвитку України за умов глобалізації [Текст] / О. Й. Лесько, І. В. Причепа // V-й Всеукраїнський з`їзд екологів з міжнародною участю : збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД». – С. 269–270.
22. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Текст] / уклад. І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 44 с.
23. Причепа І. В. Стан та проблеми інноваційної діяльності в машинобудівній галузі Вінницького регіону [Текст] / І. В. Причепа // Materialy V Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [“Nauka i inowacja - 2009”]. Ekonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka і studia, 2009. -– Vol. 3. - S. 14–16.